Moro og Tino avkom - født 12.09.12

"Fia" - Trondheim NY
   

 

"Quattro" - Hov NY    

"Teddy" - Fredrikstad    
   

"Aurora" - Verdal     

"Rago" - Oslo NY